Notulen Algemene ledenvergadering CEBA van 26 maart 2013.

 

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering om 14.15 uur.

Hij heet de aanwezige leden welkom. Penningmeester Ad van Hoof is afwezig na de operatie aan zijn been.

 

2 Bestuursverkiezing

Volgens schema treden de penningmeester Ad van Hoof en het bestuurslid Emiel Rienks af. Er zijn geen tegenkandidaten Met algemene stemmen en applaus worden zij herbenoemd.

 

2 Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken, mededelingen en vragen.

 

4 Notulen ALV 2012

De voornaam van het kascontrolecommissielid Siegers is Helmer in plaats van Helmuth.

De notulen worden verder goedgekeurd met dank aan de secretaris.

 

5. Herdenking van de in het afgelopen jaar overleden leden

Anny Plasman herdenkt de in het afgelopen jaar overleden leden van de CEBA en vraagt een ogenblik stilte. In het kalender jaar 2012 zijn 3 Ceba leden ons ontvallen. In 2013 zijn reeds 2 leden overleden. Op de website van onze vereniging worden de namen vermeld.

 

6 Jaarverslag, inclusief financieel jaarverslag 2012

Het jaarverslag wordt voor kennisneming aangenomen.

Het kascontrolecommissielid, Helmer Siegers, doet verslag van de controle activiteiten en stelt voor de penningmeester te dechargeren voor het goede gevoerde beleid.

Aldus geschiedt.

 

7. Contributie voor het jaar 2013

Evenals voorgaande jaren wordt er geen vaste contributie vastgesteld. Voor dagtrips zal een bijdrage van de deelnemers worden gevraagd.

 

8. Presentatie activiteitenplan 2013.

16 mei 2013 Busreis naar het Westland.

Najaar: Wederom een dagtrip. Datum en plaats nog niet bekend.

Vanaf oktober: Computercursus i.s.m. de PVCF. In 2012 zijn door bemiddeling van Emiel Rienks nieuwe computers ter beschikking gesteld door de PvcF.

 

Woensdag 18 december 2013 Kerstmiddag in Party- en congrescentrum ít Veerhuis in Oud-Gastel.

 

9. Verkiezing en benoeming van de kascontrolecommissie 2013

Helmer Siegers wordt voor de 2e keer benoemd en Henk Ruijssenaars meldt zich aan als nieuw lid. Zij worden met algemenen stemmen benoemd. Reserve blijft Jan Martens.

10. Rondvraag

Er worden geen vragen gesteld.

 

11 Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 14.45 uur.

 

 

 

Jaarverslag kalenderjaar 2013 van Ceba.

 

Bestuursamenstelling.

Het Ceba-bestuur bestond uit de navolgende personen:

Dhr. J.W. Tuk (Voorzitter)

Dhr. A.A.M. van Hoof (Penningmeester)

Mw. J.C. Plasmans-Lint (CoŲrdinator sociale contacten en activiteiten)

Dhr. E. Rienks (Webmaster)

Dhr. J.J. Ponse (Secretaris)

 

Ledenbestand:
Aantal leden per    1 december 2013: 246

Voor dit aantal leden wordt van het ministerie van FinanciŽn een subsidie ontvangen.

 

Bestuurlijke aangelegenheden.

Het bestuur vergaderde op 25 januari, 21 februari, 12 juli, 25 oktober en 22 november 2013.

Gehouden activiteiten 2012:

 

Computerlessen door de PVCF Ė regio Roosendaal.

Op verzoek van Ceba en in samenwerking met de regionale afdeling van de Personeels Vereniging Computergebruikers van FinanciŽn (PVCF) werden in de maanden januari t/m maart en van oktober t/m december aan een 29-tal geÔnteresseerde leden computerlessen gegeven Docent is wederom het Ceba-lid de heer Joop Kosten.

 

Dagtrip naar het Westland

Op deze dag werd het druivenmuseum in Monster bezocht en aansluitend werd de Maeslantkering bekeken.

 

Dagtrip naar Limburg

Het witte stadje Thorn, het drielanden punt en Maastricht werd bezocht.

 

Activiteiten rond Kerst.

De gebruikelijke Ceba kerstmiddag werd op 19 december in Party- en congrescentrum ít Veerhuis in Oud-Gastel gehouden.

Door de bestuursleden werden attenties aan huis bezorgd.

 

Het Bestuur van Ceba