Notulen Algemene ledenvergadering CEBA van 12 april 2011.

 

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering om 14.15 uur.

 

De agenda van de vergadering wordt conform vastgesteld.

 

2 Bestuursverkiezing

Het bestuur stelt voor Jan Ponse te benoemen tot secretaris. Tegenkandidaten hebben zich niet aangemeld. Jan wordt met algemene stemmen benoemd.

 

2 Ingekomen stukken

De computercursus wordt vanaf het nieuwe seizoen weer onder de vlag van CEBA gehouden. Joop Kosten heeft zich bereid verklaard weer als docent op te treden.

 

Onze webmaster, die met vakantie is, is bezig de website te restylen.

 

4 Notulen ALV 2010

De notulen worden goedgekeurd.

 

5. Herdenking van de in het afgelopen jaar overleden leden

Anny Plasman herdenkt de in het afgelopen jaar overleden leden van de CEBA en vraagt een ogenblik stilte.

 

 

6 Financieel jaarverslag 2010

Het jaarverslag , inclusief  financiŽel jaarverslag wordt voor kennisneming aangenomen.

Het kascontrolelid, Leon Bogers, doet verslag van de controle activiteiten en stelt voor de penningmeester te dechargeren voor het goede gevoerde beleid.

Aldus geschiedt.

 

7. Contributie voor het jaar 2011.

Evenals voorgaande jaren wordt er geen vaste contributie vastgesteld. Voor dagtrips zal een bijdrage van de deelnemers worden gevraagd.

 

8. Presentatie activiteitenplan 2011.

 

12 april 2011 Algemene ledenvergadering

24 mei 2011 Busreis naar Terschuur. Bezoek aan het speelgoed en oude ambachten museum. Daarna een rondvaart op de Loosdrechtse plassen.

13 september 2011 Busreis naar de Ooijpolder bij Nijmegen en een bezoek aan het Vlakglas en Emaillekunst Museum te Ravenstein.

Vanaf oktober: Computercursus i.s.m. de PVCF.

 

14 december 2011 kerstmiddag in Het Veerhuis te Oud-Gastel.

 

Ben van der Valk vraagt of de reisjes ook op een andere dag gehouden kunnen worden dan op dinsdag. Dit wordt onderzocht.

 

9. Verkiezing en benoeming van de kascontrolecommissie 2011

Rinus Franken en Wim Kuijten melden zich aan en worden benoemd. Reserve Jan Martens

10. Rondvraag

Jaap Tuk huldigt Anny Plasman omdat zij 15 jaar lid is van het bestuur en in die periode de reisjes georganiseerd heeft. Zij krijgt bloemen en een cadeaubon.

De volgende dag is er in de Keukenhof een vergadering van de contactpersonen van de CEBA met een rondleiding. Jaap en Anny bezoeken deze vergadering.

 

Ben van der Valk vraagt, ook namens andere leden, of de ALV in de toekomst eerder gehouden kan worden. In april gaan er weer mensen naar de camping en dergelijke. Zijn voorstel wordt door een aantal leden gesteund. Het bestuur zal bekijken of dat mogelijk is.

 

11 Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 14.50 uur.