Notulen Algemene Ledenvergadering CEBA van 13 april 2010.

 

 

01- De voorzitter opent de vergadering om 14.15 uur

 

De agenda van de vergadering wordt conform vastgesteld.

 

02- Er zijn geen van belang zijnde ingekomen stukken en mededelingen.

 

03- Goedkeuring notulen van de algemene ledenvergadering van 13 mei 2009.

 

Er zijn geen op – of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.

 

04- Moment van herdenking van de in het afgelopen jaar overleden leden door Mw. Anny Plasmans.

 

Anny herdenkt de in het afgelopen jaar overleden leden van de CEBA en vraagt een ogenblik stilte.

 

05- Goedkeuring jaarverslag 2009 met inbegrip van het financieel verslag en de dechargeverklaring van de kascontrolecommissie.

 

Het jaarverslag wordt voor kennisneming aangenomen.

Het kascontrolelid, de heer Bogers, doet verslag van de controle activiteiten en stelt voor de penningmeester te dechargeren voor het goede gevoerde beleid.

Aldus geschiedt.

 

06- Vastelling bedrag van de contributie voor het jaar 2010.

 

Evenals voorgaande jaren wordt er geen vaste contributie vastgesteld. Voor dagtrips zal een bijdrage van de deelnemers worden gevraagd.

 

07- Presentatie activiteitenplan 2010.

 

13 april 2010 Algemene ledenvergadering

25 mei 2010 Busreis naar Lier

29 september 2010 Vijfde landelijke dag “De ontmoeting” in Nieuwegein

Najaar Dagtrip

Vanaf oktober – Computercursus i.s.m. de PvCF. Er hebben zich 24 cursisten aangemeld.

December 2010 kerstmiddag in Restaurant Le Royal in het RBC stadion.

 

08- Verkiezing en benoeming kascontrolecommissie 2010.

 

De heren Bogers en Franken melden zich aan en worden benoemd. Reserve is de heer Kuijten

 

09- Bestuursverkiezing.

 

De heer E. Rienks wordt als webmaster verkozen voor 3 jaar.

De voorzitter neemt met een toespraak afscheid van de heer W. Avontuur die gedurende 5 jaar de ledenadministratie heeft bijgehouden en de contactpersoon met Apeldoorn was.

De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet. Voor zijn vrouw is er een boeket.

 

Vacature.

Het bestuur heeft een dringend beroep op de leden gedaan  om de vacature van secretaris in te vullen. Helaas heeft niemand zich aangemeld.

Ook tijdens de vergadering heeft niemand zich aangemeld.

 

 

10-Rondvraag.

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

11- Sluiting.

 

De voorzitter sluit om 14.50 uur de vergadering..

 

 

 

Roosendaal, april 2010